LIST OF GIEWEC’S PATRON MEMBERS

1.    Prof. K. V. Dominic

2.    Dr. Joji John Panicker

3.    Dr. Joydeep Banerjee

4.    Dr. S. Kumaran

5.    Dr. O. P. Arora

6.    Dr. Jaydeep Sarangi

7.    Shri. Sudarshan Kcherry

8.    Prof. Elisabetta Marino

9.    Ms. Kavitha Gopalakrishnan

10.  Dr. K. Managayarkarasi

11.  Dr. D. C. Chambial

12.  Dr. G. Baskaran

 13.  Mr. Sibasis Jana

14.  Prof. (Dr. Ms.) Laksmisree Banerjee

15.  Dr. Poonam Sahay

16.  Dr. Shweta Sood

17.  Dr. S. Ayyappa Raja

18.  Dr. Arti Parmar

19.  Ms. Maya Devi J.

20.  Dr. P. Sujatha

21.  Dr. Ketaki Datta

22.  Dr. Jacob Isaac

23.  Dr. S. Barathi

24.  Dr. Shruti Das

25.  Profs. P. Nagasuseela & P. Gopichand

26.  Dr. J. Pamela

27.  Dr. Molly Joseph M.

28.  Dr. Bala Agarwal

29.  Mr. Biswanath Kundu

30.  Dr. Mousumi Ghosh

31.  Dr. Alexander Raju

32.  Dr. V. Thilliakarasi

33.  Prof. A. Athiappan

34.  Dr. T. Ramakrishnan

35.  Dr. Sabita Chakraborty

36.  Dr. Rita De

37.  Mr. Xavier Gregory

38.  Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

39.  Dr. Deen Dayal

40.  Mr. Parthajit Ghosh

41.  Mr. Suresh Bera

42.  Ms. Ishita Pramanik

43.  Ms. Ansulika Paul

44.  Mr. Sourav Sangiri

45.  Dr. S. Padmapriya

46.  Mr. PCK Prem

47.  Dr. Sangeeta Mahesh

48.  Dr. Manas Bakshi

49.  Dr. Sonali Sarkar

50.  Mr. Kasturi Siva Prasad

51.  Dr. Debarati Das

52.  Ms. Anne Dominic

53.  Dr. M. Elangovan

54.  Dr. S. Ramanathan

55.  Prof. Dr. K. Balachandran

56.  Ms. C. R. Sheeba

57.  Dr. Sarala Ram Kamal

58.  Dr. P. Mythily

59.  Prof. A. Muthukumar

60.  Dr. V. Suganthi

61.  Prof. Vihang A. Naik

62.  Dr. Taniya Chakraborty

63.  Ms. Dimple B. Theophilose

64.   Prof. Dr. Suresh Chandra Dwivedi (Expired)

65.  Dr. Basudhara Roy

66.  Mr. Rajiv Khandelwal

67.  Mr. P. L. Sreedharan Parakode

68.  Dr. T. Sree Latha

69.  Mr. Anindya Mitra

70.  Prof. Ramesh K Srivastava

71.  Ms. Pratibha

72.  Dr. Bhaskar Roy Barman

              73Prof. Dr. K. Babu Joseph

              74. Mr. M. Annamalai

              75. Mrs. Elizabeth Valsan

              76. Dr. A. H. Mohammed Faizy

              77. Mr. Ramachandran Rajasekharan

              78. Ms. Roshini Kainikkara

              79. Dr. K. M. George

              80. Dr. Kamala Prasad Mahapatra

              81. Dr. Ajanta Paul

              82. Mr. Tanmoy Bhattacharjee

              83. Dr. Lalit Mohan Sharma